Registeransvarig
Ab Kasnäsudden Oy (FO-nummer 1021564-6)
Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs
Telefonnummer: 02-5210 100
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsidor: www.kasnas.com

Kontaktperson
Ida Gustafsson, ekonomi- och personalchef, Ab Kasnäsudden Oy E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Telefonnummer: 044 219 3959

Registrets namn
Kasnäs kund- och företagsregister.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna
Kund- och företagsregistrets information används för att hantera, underhålla och utveckla kundrelationer, genomföra marknadsundersökningar, tillhandahålla och producera tjänster, affärsplanering och -utveckling samt till Ab Kasnäsudden Oy:s kommunikation- och marknadsföring.

Registrets personkategorier samt datainnehåll och personuppgiftskategorier
Gällande personkunder kommer följande information att finnas tillgänglig för Ab Kasnäsudden Oy, om de har varit tillgängliga:

- namn, födelsedatum, kön, modersmål, bosättningskommun och -land

- kontakter till företag, utvecklingsprojekt eller organisationer

- kontaktuppgifter (e-postadress, adress, telefonnummer, fax, e-faktura)

- information gällande kundrespons och reklamationer

- fakturor och deras betalningsstatus

- offererade och genomförda tjänster

- dokument och e-post som överlåtits av kunden

- deltagande i Ab Kasnäsudden Oy:s evenemang

- marknadsföring och kundkommunikation samt information om när man varit i kontakt


Gällande företagskunder kommer följande information att finnas tillgänglig för Ab Kasnäsudden Oy, om de har varit tillgängliga:

- namn, adress, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer

- kundsegment samt möjliga produkt- och tjänstebeskrivningar

- antal anställda, omsättningsklass

- information om användningen av tjänster: t.ex. användning av tjänster

- kundrespons: kundtillfredsställe, kommentarer om registerhållarens tjänster samt annan information som erhållits med kundens samtycke

- eventuell information gällande fakturering- och indrivning


Regelmässiga uppgiftskällor
Registret uppdateras under kundrelationen med information som fås och samlas in av kund. Företagsinformation samlas, lagras och uppdateras från Handelsregistret. Registerinformation samlas också in från företagens webbplatser, mottagna e-postmeddelanden, från blanketter som Ab Kasnäsudden Oy och dess samarbetspartner samlar på webbplatser, samt information som samlas på olika kund-, handels- och marknadsföringsevenemang. Företags- och personuppgifter kan också samlas in, lagras och uppdateras från befolkningsregistercentralen och från andra register som tillhandahåller liknande tjänster.


Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Registeruppgifter kan delas ut inom organisationen samt till intressenter gällande evenemang. Dessutom överförs registeruppgifterna till den inom organisationen avsedda handläggaren av personuppgifter. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES. En tredje part har endast tillgång till information för underhåll av system. Av tredje parter krävs konfidentialitet och användningsrätten till uppgifterna överlämnas ej.
Gällande företagsuppgifter kan uppgifter i enlighet med Handelsregistret överlämnas. Uppgifter såsom företagsnamn och kontaktuppgifter, FO-nummer, hemort och -kommun, post- och besöksadress, samt övriga kontaktuppgifter, huvudbransch och företagsform. Uppgifterna i registret kan överlåtas vidare på uppdrag av registerhållaren för betalningsrörelse, behandling av information samt av andra jämförbara orsaker.
Ab Kasnäsudden Oy har rätt att använda och överlåta registrerade adressuppgifter till direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, samt för marknads- och opinionsundersökningar såvida kunden inte nekar detta. Förbud kan upprättas genom att kontakta registerhållaren.

Principer för skyddet av registret
Uppgifterna bevaras under beskydd. Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats genom passagekontroll samt med hjälp av andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter. Obehörig tillgång förhindras också med hjälp av bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. Endast den registeransvarige och särskilt utnämnda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Användarna har tystnadsplikt.
Informationen förvaras i datasystemet (Hotellinx), som är lösenordskyddat. Användaruppgifter utfärdas endast till Ab Kasnäsudden Oy:s personal. Dessutom förvaras informationen på en nätverksserver som är skyddad och avsedd för Ab Kasnäsudden Oy:s personal.


Den registrerades rättigheter
En person som finns i registret har bland annat rätt att:
-begära tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne själv
-erhålla information om förvaringstiden för uppgifterna eller grunden för den
-be om korrigering eller radering eller begränsad hantering av uppgifterna i fråga
-motsätta sig hantering av uppgifterna
-överföra uppgifterna från ett system till ett annat
-granska och vid behov låta korrigera uppgifterna som finns om honom eller henne i registret
-återkalla sitt samtycke, när hanteringen av uppgifterna baserar sig på samtycke
-anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Förfrågningar skall göras skriftligen och adresseras till registerhållaren via e-post till

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per post till: Ida Gustafsson Ab Kasnäsudden Oy, Kasnäsvägen 1294, 25930 Kasnäs.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline